ท่านพบเว็บไซต์เราจากคำว่า
รหัสส่วนลดของท่านคือ
0-2539-7988
08-9888-9470

ความคุ้มครองผู้โดยสารรถคันเอาประกันภัย

ใน ส่วนของความรับผิดต่อ ชีวิต ร่างกายและอนามัยนั้น ผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัยถือเป็นบุคคลภายนอก ดังนั้น การเรียกร้องและการคุ้มครองจะเป็นไปตาม ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ(ต่อบุคคลภายนอก)

ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

เป็นการให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม ของรถยนต์คันที่ทำประกันภัย แบ่งเป็น

-ความเสียหายที่เกิดจากการเฉี่ยว, ชน และการคว่ำ

-ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก เช่น ถูกขีดข่วน

-ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม

ความคุ้มครองตามสัญญาแนบท้าย

เป็น การเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมจาก ความคุ้มครองหลักตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ 3 แบบ ดังนี้

1.  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความหมาย เป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารซึ่งอยู่ในรถหรือกำลังขับขี่ หรือกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย ทำให้ได้รับความเสียหายจนทำให้เสียชีวิต, สูญ เสียมือ เท้า สายตา ทุพพลภาพชั่วคราว หรือทุพพลภาพถาวร ไม่คำนึงว่าความเสียหายที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับจะเป็นความรับผิดของ ผู้ใด   แม้รถยนต์ไม่เกิดอุบัติเหตุเพียงแต่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ได้รับความคุ้มครองแล้ว

บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง

-ตัวผู้ขับขี่รถยนต์คันที่ทำประกันภัย

-ผู้โดยสารที่อยู่ในรถ หรือผู้โดยสารที่กำลังขึ้นหรือลงจากรถยนต์

เงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหาย

บริษัท ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน ตามที่ตกลงไว้ในสัญญา และไม่สนใจว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ซึ่งเงินค่าเสียหายในส่วนนี้จะแยกต่างหากจากเงินค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ ประกันภัยหลัก           

 ข้อยกเว้นความคุ้มครองของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

-   ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำผิดอาชญากรรม เช่น การใช้รถยนต์คันที่ทำประกันภัยไปปล้นทรัพย์ เฉพาะตัวผู้ก่ออาชญากรรมเท่านั้น

-   ความเสียหายที่เกิดจากสงคราม การสู้รบ การก่อกบฏ การประท้วง เป็นต้น

2.การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล

ความหมาย  การ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์ โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามที่ ได้จ่ายไปจริง แก่บุคคลซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ โดยไม่คำนึงว่าความบาดเจ็บที่ได้รับ จะเป็นผลมาจากการกระทำโดยประมาทของผู้ใด

บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง      

-ตัวผู้ขับขี่รถยนต์คันที่ทำประกันภัย

-ผู้โดยสารที่อยู่ในรถ หรือผู้โดยสารที่กำลังขึ้นหรือลงจากรถยนต์

เงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหาย

- บริษัท ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายให้ตั้งแต่ 1 บาทแรกของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาพยาบาล โดยจำนวนเงินที่ใช้ในการรักษาพยาบาลต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ทำประกันภัย ไว้

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล

-ความเสียหายที่เกิดจากสงคราม การสู้รบ การก่อกบฏ การประท้วง เป็นต้น

3.การประกันตัวผู้ขับขี่

ความหมาย

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในการประกันตัวผู้เอาประกันภัย  ที่นำรถยนต์ไปใช้แล้วถูกจับในคดีอาญา และทำให้ถูกดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน, พนักงานอัยการ, หรือในชั้นศาลฎีกา

บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง      

-ตัวผู้ขับขี่รถยนต์ หรือผู้เอาประกันภัย 

เงื่อนไขความคุ้มครอง

บริษัทประกันภัยจะต้องใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวผู้เอาประกันภัย ตามจำนวนเงินที่พนักงานสอบสวน, พนักงานอัยการ, หรือศาลกำหนด แต่จะไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ได้ทำประกันภัยไว้

Update 16/06/2009
 
<< Back
 

อาคเนย์ Silver 3 รวม พรบ.
2,800 บาท / ปี
เมืองไทย 3 รวม พรบ.
2,900 บาท / ปี
เอเชีย 2 พลัส
ราคา 7,900 บาท / ปี
พิเศษ 6,900 บาท / ปี
เอเชีย 3 พลัส
ราคา 6,800 บาท / ปี
พิเศษ 6,200 บาท / ปี
เอเชีย 3 ธรรมดาไม่รวมพรบ
2,222 บาท / ปี
 
 
Copyright © 2009 thaieasynsure.com. All Rights Reserved. Contact us :info@thaieasyinsure.com